בית ספר רמת כורזים - תקנון הנהגה
נווט למעלה
כתובת: צ. אליפלט - מחנה יפתח, מ.א. מבואות החרמון, למכתבים: צ. כח, מיקוד 1227000
טלפון : 04-6860881
פקס : 04-6860883
שעות קבלה: 08:00-15:15
תקנון הנהגת בית הספר רמת כורזים
חברי ההנהגה הבית-ספרית, הינם נציגי הורי התלמידים הפועלים בהתנדבות מתוך רצון להיות שותפים פעילים, תומכים ועוזרים להנהלת בית הספר והעומד/ת בראשה אשר הם האחראים על ניהולו של בית הספר.
 
כללי:

כל כיתה תבחר נציג שייצגה בהנהגת בית הספר.

 1. נציג הכיתה אחראי על הקשר בין ועד הכיתה להנהגה הבית ספרית.
 2. חברי ההנהגה יבחרו בפגישה הראשונה את יו"ר ההנהגה.
 3. כל חבר בהנהגה רשאי להציע את מועמדותו ליו"ר ההנהגה.
 4. משך כהונתה של ההנהגה הבית-ספרית היא לשנה אחת.
 5. הנהגת ההורים רשאית לשנות את התקנון ברוב של 2/3 מחבריה.
 6. חבר הנהגה אשר אינו מתעתד להופיע לישיבה החודשית, יודיע על היעדרותו מבעוד מועד.
 7. חבר הנהגה אשר לא יופיע לשלוש פגישות רצופות יתבקש להחליף את מקומו עם הורה אחר מועד הכתה.
 8. יעשה מאמץ לגייס נציגות הורים מכל אחד מהישובים המזינים את בית הספר.

 

מטרות:
 1. הנהגת ההורים תפעל ותסייע לקידום מטרות בית הספר ובכלל זאת  הפעילות החינוכית, החברתית, העשרה התרבותית ושיפור תנאי הלימוד .
 2. הנהגת ההורים תפעל לחיזוק הקשר במשולש: צוות ביה"ס – תלמידים – הורים.
 3. הנהגת ההורים תייצג את כלל הורי בית הספר אל מול הנהלת בית הספר, מחלקת החינוך היישובית והמועצה.
 
ישיבות ההנהגה:
 1. במהלך שנת פעילות, תתקיים ישיבה ככל הניתן אחת לחודש.
 2. באחריות יו"ר הנהגת הורים, להעביר במייל, שבוע מראש את פרוט הנושאים  אשר יעלו בפגישה.
 3. כל חבר הנהגה רשאי לבקש מהיו"ר העלאת נושא לדיון מבעוד מועד.
 4. החלטות ההנהגה תתקבלנה ברוב קולות והן תובאנה לידיעת הורי בית הספר.
 5. בכל ישיבה ינוהל פרוטוקול אשר יכנס לאתר ההנהגה עד שבוע מיום הישיבה.
 
ועדות ההנהגה:
 1. פעילותה השוטפת של הנהגת ההורים תתבצע באמצעות הועדות השונות עליהן יוחלט בתחילת כל שנה.
 2. על כל הורה בהנהגה להיות חבר פעיל בוועדה אחת לפחות.
 3. בועדות השונות יוכלו לקחת חלק פעיל הורים בבית הספר אשר אינם חברי הנהגת ההורים.